Vedtægter

for

Kunstnetværket Møn Sydsjælland


§1. Foreningens navn:

Kunstnetværket Møn Sydsjælland


Stk. 1 Foreningens hjemsted:

Vordingborg Kommune


§2 Foreningens formål:

1. At foreningen som organisation kan samle kommunens netværk af forskellige kunstnere, kunstneriske foreninger, atelierer og gallerier, således at vi alle får et fælles udgangspunkt med henblik på følgende:

A. At fremme kunsten i Vordingborg kommune (Møn & Sydsjælland)

B. At skabe synlighed og overskuelighed i forhold til de forskellige kunstneriske tiltag

C. At skabe et fundament for fælles aktiviteter

D. At skabe et fundament for at søge økonomiske midler til kunstnerisk fremmende aktiviteter

E. At skabe et fundament for, at kunsten kan være med til at brande, profilere og markedsføre vores område og trække flere kunstinteresserede til kommunen.


§3 Medlemskreds:

Kunstnere i Vordingborg kommune, der ønsker at arbejde for de ovenfor nævnte formål samt eventuelt andre interesserede, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Stk 1. Indmeldelse:

Sker ved at kontakte foreningens formand eller kasserer


Stk2. Medlemsskab:

Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det tilstræbes, at kontingentet ligger på et niveau, der er økonomisk tilgængeligt for alle


§4 Generalforsamlingen:

Stk 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk 2.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i oktober måned, og der indkaldes til denne med minimum 3 ugers varsel pr. mai!.

Møde- og stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der har betalt gyldigt kontingent.

Stk 3.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetælIere

3. Formandens beretning

4. Aflæggelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvoraf en også fungerer som kasserer)

9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af revisor

11 .Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

Stk 4.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest l måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk 5.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen

Stk 6.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det ønskes af blot en mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes regelen om simpelt flerta I/pointmetoden.

Kontingent fastsættes til kr. 100,- om året for aktive medlemmer. Kontingent for passivt medlemsskab fastsættes til kr.50,- om året.

Passive medlemmer fungerer udelukkende som støtte for foreningen, og disse medlemmer har således ingen stemmerettigheder eller andre rettigheder i foreningen.

Kontingent betales via elektronisk overførsel eller direkte til kassereren. Betaling skal ske ved indmeldelse samt fremover senest den 15. september.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er fremlagt formanden.

Stk 2.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger


§ 6 Foreningensdaglige ledelse:

Stk 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der hvert andet år vælges 2 medlemmer og hvert andet år tre medlemmer. Første år vælges 2 medlemmer for l år og 3 medlemmer for 2 år.

Stk 2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk 3.

Bestyrelsen skal konstituere sig senest 14dage efter nyvalg

Stk 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg til varetagelse af forskellige opgaver, for eksempel iforbindelse med udstilinger.

Stk 5.

Formanden - og i dennes fravær- næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom overfor formanden.

Stk 6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.


§ 7 Økonomi, regnskab & revision:

Stk 1.

Foreningens regnskabsår går fra 1.oktober til 30. september

Stk2.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk3.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister

Stk4.

Regnskabet præsenteres på generalforsamlingen

Stk5.

Udgifter til bestyrelsesmøder skal holdes på et minimum


§ 8 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem af foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk 1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.

Stk2.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10 Opløsning:

Stk 1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk 2.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et kulturelt formål i Vordingborg kommune.


§ 11 Datering:

Stk 1.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. februar 2009.